Centrum Libros > Technické parametry

Technické parametry

Základní popis

Celková zpevněná plocha Centra bezpečné jízdy představuje výměr 25 685 m2, samotná funkční výcviková plocha představuje výměr 20 039 m2.

Rozměr : 251 x 56,50 m.

Podle zákona č. 374/2007 Sb. je výcviková plocha rozdělena dílčí podobjekty. Funkčně je zpevněná plocha (plocha s živičným povrchem) rozdělena na příjezdové a výjezdové komunikace, manipulační plochy, přímé kluzné plochy, aguaplaningovou plochu a kruhovou kluznou plochu. Celkovou plochu doplńují nájezdové a výjezdové zpevněné komunikace, parkovací a odstavné plochy.

Na této ploše platí zvláštní pravidla pohybu vozidel a pohybu pěších. Plocha má autorizovaný vjez vozidel a autorizovaný příchod pro pěší. Na ploše se přísně zakazuje provádět jiné činnosti než jsou uvedeny v tomto MANUÁLU. Za způsob provádění výcviku nebo jakékoli jiné činnosti odpovídají představám vedení společnosti LIBROS je zodpovědná osoba lektora nebo osoba pověřená kontrolou výcviku účastníků kurzu. Pověřená osoba, lektor nebo pracovník servisu a údržby plochy musí bezpodmínečně dbát pokynů Provozního řádu, Bezpečnostních předpisů, popř. Harmonogramu servisních prací Centra bezpečné jízdy vydaných společností LIBROS Ostrava, spol.s.r.o.

Maximální počty účastníků kurzu na jednoho lektora

skupiny ŘO A a B12 osob tzn. 12 vozidel
skupiny ŘO C, D a T8 osob tzn. 8 vozidel

1. Sektor - Přímá skluzná plocha

Vybavení:

 • Hlavní řídící buňka č. 1
 • Zařízení pro měření rychlosti
 • Smyková deska pro automobily s hmotností až 40 t

Zařízení je umístěno před kluznou plochou o rozměrech 12 x 90 m, nájezdová plocha o délce 115 m a šířce min. 6 m. Ochranné pásmo po obou stranách a celé délce následné plochy: 12 m

Na tomto zařízení s plynule regulovatelnou rychlostí a délky posuvu zařízení je možné provádět výcvik jakýchkoli kolových vozidel s různým počtem náprav až do celkové hmotnosti 40 t.

Technické parametry

Stálá přímá kluzná plocha90 x 12 m
Přímá nájezdová asfaltová plocha115 m
Ochranné pásmo12 m

Poznámka:
Funkční plocha přímé kluzné plochy je opatřena speciálním polyuretanovým nátěrem pro zlepšení snížení aheze.

Přímá skluzná plocha

23 ks trysek umístěných vně – po obou stranách podél přímé kluzné plochy

72 ks trysek umístěných uvnitř ve třech řadách – napříč přímé kluzné plochy (12 ks šestitryskových segmentů)

Plocha před zařízením pro vyvolání smyku

6 ks trysek po obou stranách před nájezdem na zařízení (novinka)

2 ks trysek v úrovni zařízení pro vyvolání smyku (novinka)

Tady chybí zbytek - není jasná hierarchie

2. Sektor - Kruhová kluzná plocha

Vybavení:

 • Řídící buňka č. 2
 • zařízení pro měření rychlosti
 • SMYKOVÁ DESKA pro motocykly
 • nájezdová a výjezdová komunikace
 • 36 ks trysek umístěných v mezikruží kruhové kluzné plochy (6 ks šestitryskových segmentů)
 • štěrbinové trysky v ocelové trubce umístěné vně kluzné plochy (na poloměru 35 m)

Technické parametry

Vnější poloměr35 m
Šířka8 m
Ochranné pásmo12 m
Nájezdová plocha50 m

Poznámka:
Část kruhové kluzné plochy – mezikruží - o šířce 4m v úhlu 180 stupňů je opatřena speciálním polyuretanovým nátěrem pro zlepšení snížení adheze.

Kruhová kluzná plocha

 • 36 ks trysek umístěných v mezikruží kruhové kluzné plochy napříč (6 ks šestitryskových segmentů)
 • 22 ks trysek umístěných vně kluzné plochy po obvodu středového mezikruží

Způsob výcviku:

dle vyhlášky č.156/2008Sb.

Pro ŘO skupiny AM ,A a podskupinu A 1

 • krizové brzdění v zatáčce

Pro ŘO skupiny B,C a D a podskupiny B1,C1 a D1

příjezd a výjezd na vozovku s více jízdními pruhy,
d) zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění v zatáčce

 • na suchém povrchu
 • na mokrém povrchu
 • na kluzné ploše
 • na ploše s rozdílnou adhezí
 • průjezd zatáčkou

Pro ŘO skupiny T

zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění v zatáčce

 • na suchém povrchu
 • na mokrém povrchu
 • na kluzné ploše
 • na ploše s rozdílnou adhezí

3. Sektor - Střední skrápěná plocha

Vybavení:

 • 11 ks trysek umístěných uprostřed zpevněné plochy

Technické parametry

Zpevněná plochaasfaltový živičný povrch
Rozměr12 x 90 m

Způsob výcviku:

dle vyhlášky č.156/2008Sb.

Pro ŘO skupiny AM ,A a podskupinu A 1

chování v provozu, zaměřené na

 • jízdu v jízdních pruzích, přejíždění v rámci jízdních pruhů
 • míjení protijedoucích vozidel v omezeném prostoru
 • předjíždění
 • objíždění a vyhýbání
 • změny směru jízdy

Pro ŘO skupiny B,C a D a podskupiny B1,C1 a D1

 • technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1 na málo adhezní ploše
 • na mokrém povrchu při rychlosti jízdy nejméně 50 km.h-1

Pro ŘO skupiny T

zvláštní jízdní úkony

 • technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1 na málo adhezní ploše
 • technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 30 km.h-1 na mokré ploše
 • zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění na rovině na mokrém povrchu

4. Sektor - aquaplaningová vana

Vybavení:

 • zařízení pro měření rychlosti
 • 4 hydrosegmenty pro dynamické impulsní plnění plochy vodou

Technické parametry:

Rozměry50 x 5 m
Zaplavovaná výška30 mm
Přímá nájezdová asfaltová plocha100 m
Ochranné pásmo4 m
Osově souměrná dojezdová plocha20 x 15 m

Poznámka:
Pro dokonalé zajištění zaplavování plochy na potřebnou hloubku 30 mm je tato část povrchu oproti okolními povrchu výcvikové plochy výškově speciálně upravena. 4 segmenty pro dynamické impulsní plnění plochy vodou pro průjezd souvislou vodní vrstvou

ZPŮSOB VÝCVIKU:

Pro ŘO skupiny AM ,A a podskupinu A 1

Pro ŘO skupiny B,C a D a podskupiny B1,C1 a D1

Pro ŘO skupiny T

5. sektor - Zpevněná plocha

pro základní nácviky schopností a dovedností ,nouzové brzdění na rovině a techniky vyhýbání na rovině dle stavebně technických požadavků na komunikace I. třídy, živičná plocha

Vybavení:

 • Bez vybavení

Technické parametry

Zpevněná plocha150 x 30 m

Způsob výcviku

dle vyhlášky č.156/2008Sb.

Pro ŘO skupiny AM, A a podskupinu A 1

Zvláštní jízdní úkony:

 • minimálně 2 jízdní úkony, včetně slalomu, zaměřené na současné ovládání spojky a přední brzdy prováděné při nízké rychlosti
 • minimálně 2 jízdní úkony zaměřené na udržení rovnováhy a směru pohledu prováděné při nízké rychlosti
 • minimálně 2 jízdní úkony zaměřené na trénink správné polohy rukou, hlavy a chodidel na opěrkách pro nohy a správné ovládání přední brzdy a spojky
 • minimálně 2 úkony zaměřené na cílené a nouzové brzdění při rychlosti jízdy nejméně 50 km/h-1, se zapojením přední i zadní brzdy a s důrazem na zachování směru pohledu a polohy na motocyklu
 • technika vyhnutí se při rychlosti nejméně 30 km/h-1
 • technika vyhnutí se při rychlosti jízdy nejméně 50 km/h-1

Pro ŘO skupiny B,C a D a podskupiny B1,C1 a D1

chování v provozu, zaměřené na

 • namátkovou, optickou kontrolu vozidla
 • přípravu pracoviště řidiče
 • jízdu v jízdních pruzích, změnu jízdního pruhu
 • předjíždění

zvláštní jízdní úkony:

 • statický trénink správného sezení, správná poloha rukou, hlavy, správné použití bezpečnostního pásu
 • minimálně 2 jízdní úkony na trénink správného řízení a směru pohledu

zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění na rovině

 • na suchém povrchu při rychlosti jízdy nejméně 70 km.h-1

Pro ŘO skupiny T

chování v provozu, zaměřené na

 • namátkovou, optickou kontrolu vozidla
 • přípravu pracoviště řidiče
 • odbočování, zřetelnou signalizaci změny směru jízdy, zejména na křižovatkách
 • vjezd a výjezd na místa ležící mimo vozovku, zřetelnou signalizaci
 • předjíždění

zvláštní jízdní úkony nouzového brzdění na rovině

 • na suchém povrchu

Pokyny pro používání příslušenství

Řídící buňka č. 1

kontejner, pracoviště lektora, umístěn u zařízení pro vyvolání smyku zadní nápravy - č. 1 (rozměry viz. příloha).

V řídící buňce je umístěn hlavní rozvaděč el.energie, ovládací software pro řízení skrápění, hlavní řídící software a hlavní manuální ovládací modul. Dále obsahuje zařízení pro vyhodnocení rychlosti jízdy účastníků kurzu a záznamové zařízení napojené na kamerový systém Centra bezpečné jízdy.

Řídící buňka č. 2

kontejner, pracoviště lektora, umístěn u zařízení pro vyvolání smyku zadního kola motocyklu - č. 2, (rozměry viz buňka č. 1).

V řídící buňce je umístěn rozvaděč el.energie, ovládací software pro řízení skrápění kruhové kluzné plochy . Dále obsahuje zařízení pro vyhodnocení rychlosti jízdy účastníků kurzu a záznamové zařízení napojené na kamerový systém Centra bezpečné jízdy.

Osvětlení

Výcviková plocha je pro účely případného výcviku za snížené viditelnosti vybavena po svém obvodu sloupy typu veřejného osvětlení. Na společných sloupech je umístěn světelný zdroj pro poziční a bezpečnostní osvětlení plochy a halogenový světelný zdroj pro plně funkční osvětlení plochy.

Kruohová kluzná plocha má samostané osvětlení na sloupu umístěné ve středu kruhové plochy.

Měření rychlosti - radar

Typové označení

Zařízení je umístěno:

 • vpravo na sloupu osvětlení plochy ve směru nájezdu na hlavní přímou kluznou plochu (12 x 90 m)
 • při nájezdu na kruhovou kluznou plochu
 • při výjezdu z aquaplaningové vany

Monitorovací kamerový systém

 • Monitorovací kamerový systém slouží pro zajištění kontroly provozu a pohybu osob a vozidel po ploše. Je zároveň vybaven záznamovým zařízením pro vyhodnocení jednotlivých situací při výcviku. Jednotlivé kamery mají společné umístění na sloupech osvětlení.
 • Centrální kamerový systém (systém zoom) pro monitoring celé plochy umístěný ve středu plochy ve výšce 8 m. Data z tohoto systému mohou být přenášena do učebny teorie na LED obrazovku.

Vjezdová a výjezdová elektronická závora

Pro vjezd nebo výjezd na výcvikovou plochu jsou vstupy (asfaltový povrch, šířka 7 m)opatřeny elektronickou závorou s autorizovaným vjezdem účastníka kurzu.

Používání komunikačního zařízení

Lektor a účastníci kurzu jsou vybaveni komunikačním zařízením - vysílačkou typu SENCOR SMR 500.

Lektor pracuje s komunikačním zařízením aktivně, účastníci kurzu mají toto zařízení bezpečným způsobem umístěno ve vozidle a používají jej pouze pasivně, tzn. že pouze poslouchají a vykonávají pokyny lektora. Toto zařízení umožňuje lektorovi předávat instrukce všem účastníkům kurzu hromadně nebo s identifikací a pokynem např. „Řidič červené Škody Octavia pojede ........“) i jednotlivě. Pro kontrolu správnosti funkce komunikačního zařízení používá lektor jednoduchého ověření. Např. „Pane řidiči červené Škody Octavie, pokud mě slyšíte použijte světelnou houkačku. Děkuji.“

Dosah zařízení 800 m, s filtrem pro nežádoucí rušení od okolních signálů, životnost akumulátorů 12 hod.

Partneři

 • OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
 • Kavamat
 • Auto Heller
 • Česká pojišťovna