Centrum Libros > Provozní řád

Provozní řád

 1. Tyto předpisy stanovuje zajišťovatel a provozovatel Centra s ohledem na maximální bezpečnost návštěvníků Centra bezpečné jízdy. / dále jen CBJ /

 2. Každý návštěvník je povinen se jimi řídit. Zajišťovatelem je sdružení Ostrava bezpečná doprava!!! / dále jen sdružení /

 3. Vstupem do areálu se každá osoba dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům kompetentních pracovníků zajišťovatele a provozovatele CBJ.

 4. Standardní denní provozní doba CBJ je od 6 00 hod do 20 00 hod.

 5. Vjezd do areálu je možný pouze s vědomím odpovědných zaměstnanců areálu. V areálu lze parkovat jen na určených místech, nebo dle pokynů instruktorů CBJ. Vjezd na označené kluzné plochy nebo na terénní polygon je povolen výhradně se souhlasem odpovědných pracovníků a v jejich doprovodu.

 6. Účastníci kurzů bezpečné jízdy se zúčastňují na vlastní nebezpečí a jsou povinni řídit se pokyny odpovědného pracovníka – instruktora, který tyto kurzy organizuje. Vjezd a výjezd na kluzné plochy a pohyb po nich je řízen pokyny instruktora.

 7. Do areálu je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek nebo osobám , které konkrétní službu přímo nevyhledávají a jejich přítomnost , vystupování ,chování a jednání by mohlo u instruktorů a kompetentních pracovníků firmy LIBROS navozovat oprávněný pocit hraničící s obavou před možnou krádeží nebo poškození majetku způsobenou danými osobami.

 8. Z areálu bude vykázána osoba, která přes napomenutí kompetentních pracovníků CBJ nebo pracovníků pověřených majitelem areálu přestoupí ustanovení tohoto provozního řádu nebo se chová jiným nepřístojným nebo rušivým způsobem. Neopustí-li osoba v takových případech areál na vyzvání, je pracovník ostrahy nebo pořadatelská služba oprávněna rušitele pořádku vyvést, popř. požádat o zakročení PČR nebo Městskou policii.

 9. Návštěvníci, účastníci jakékoliv pořádané akce, nebo nájemci jsou povinni chovat se v areálu tak, aby svým jednáním, resp. svojí činností neohrozili sebe nebo ostatní, nebo aby nezpůsobili škodu sobě nebo jinému. V areálu je zakázáno se chovat způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, nebo neodůvodněným hlukem rušit klid ostatních.

 10. Osoba užívající účelových komunikací v areálu k jízdě vozidlem, je povinna dodržovat obecně platná pravidla silničního provozu a řídit se dopravním značením použitým v areálu.

 11. Každá osoba v areálu si zodpovídá za všechny své věci, které je povinna zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo odcizení včetně zaparkovaných vozidel a věcí v nich uložených. Zvláštní pozornost je třeba věnovat věcem odloženým mimo zavazadlový prostor, tzn. přímo v interiéru vozidla a na sedadlech.

 12. Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat pracovníkům na sekretariátu firmy Libor Václavík – LIBROS nebo sdružení.

 13. V areálu je zakázáno volné pobíhání psů či jiných zvířat. Za škody způsobené nedodržením tohoto zákazu odpovídá majitel zvířete nebo osoba, která zvíře do areálu CBJ přivedla.

 14. Vlastník areálu nenese odpovědnost za škody na zdraví návštěvníků, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností, přeceněním svých schopností nebo fyzických možností, nebo porušením tohoto provozního řádu.

 15. Návštěvníci areálu CBJ jsou povinni šetřit veškerá jeho zařízení. Způsobí-li svým jednáním škodu na majetku společnosti, jsou povinni ji nahradit podle příslušných občanskoprávních předpisů. Je zakázáno v areálu odhazovat odpadky mimo odpadkové koše. Opravy vozidel lze provádět pouze na místech k tomu určených. Úmyslné poškozování nebo krádež věcí z majetku areálu je trestné.

  ​Na výcvikové ploše , vjezdových ,výjezdových nebo obslužných komunikacích je ​výslovně zakázán pohyb osob po chůzi , jízda neregistrovaným vozidlem ,​parkování i krátkodobé odstavení jakýchkoli vozidel nebo dopravních ​prostředků,odkládání ​předmětů , zboží nebo jiných věcí , které nemají ​žádnou souvislost s ​provozem Centra. Porušení tohoto ustanovení bude řešeno ​neprodleně ​napomenutím osoby , popř.odtažením vozidla , vyklizením předmětu ​a následnou ​pokutou ve výši 10 000,- Kč s okamžitou úhradou v hotovosti.

 16. Do prostor prezentační místnosti ( přednáškového sálu ) je povolen přístup pouze registrovaným účastníkům příslušného kurzu nebo žadatelům o informace o příslušných kurzech. Účastníci kurzu jsou povinni dodržovat pokyny instruktorů CBJ.

 17. Případné stížnosti, oznámení a náměty mohou návštěvníci adresovat na provozovatele či zajišťovatele Centra Bezpečné Jízdy LIBROS Ostrava Palackého 1114, Ostrava – Přívoz, 702 00, tel: +420 595 132 228, +420 732 894 914, email: info.centrum@libros.cz

 18. Při zranění nebo jakékoli potřebě poskytnutí první pomoci při újmě nebo ​podezření na poškození zdraví nebo jen nevolnosti je nutné nezbytně se obrátit na ​instruktora nebo službu konající pracovníky areálu, kteří telefonicky přivolají ​zdravotnickou pomoc.

Poznámky

Obecně

V jednotlivých sektorech CBJ může probíhat nácvik nebo jiný provoz současně a to v souladu s bezpečnostními předpisy . Jednotlivé sektory jsou pod neustálým dozorem pracovníka centra a současně pod dohledem osoby , která přijala zodpovědnost za nácvik v daném sektoru. Obdobná pravidla platí pro učebny a prostory Multifunkční budovy.

Všechny sektory areálu CBJ mají své označení , které vyjadřuje pravidla pohybu návštěvníků. Na zpevněných plochách je odpovídající trvalé nebo přenosné vodorovné či svislé dopravní značení. Pravidla provozu v jednotlivých sektorem může doplňovat i svislé trvalé nebo přenosné značení. Na klidové zóny / zatravněný nebo štěrkový povrch je vstup zakázán /.

Výcviková vozidla

Tato vozidla jsou k dispozici klientům po předchozí objednávce a to vždy s instruktorem. Vozidla jsou pojištěna na území Centra, včetně pasažérů a předmětů ve vozidle. Klient je povinen se vždy prokázat platným řidičským oprávněním.

Vozidla ve vlastnictví klienta

V případě použití vlastního vozidla doporučujeme ověřit u své pojišťovny druh pojištění.

Majitel vozidla je přitom povinen předložit platné Osvědčení o technickém stavu svého vozidla, včetně dokladu o zaplacení uzavřeného povinného ručení.

Během pobytu v Centru nesmí mít majitel vozidla s sebou osoby, které nejsou přihlášeny do daného kurzu. Nedoporučuje se mít ve vozidle zvířata, nebezpečné předměty, popř. náklad.

Údržba Centra

Údržba a servisní práce v jednotlivých sektorech probíhá dle stanoveného harmonogramu. Vizuální kontrola každého sektoru se provádí před započetím a po skončení každého výcvikového celku. Tím se zamezí nejasnostem v případech poškození Centra. Zodpovědnost za stav sektoru přebírá vždy instruktor nebo přímo vedení CBJ. Tato pravidla upravuje zvláštní režim.

Provozní řád a Bezpečnostní předpisy aktualizovány ke dni: 9. února 2013

V Ostravě 18. září 2010

Centrum bezpečné jízdy
Adam Peschel
ředitel

OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
Ing. Dalimil Frič
předseda dozorčí rady

Partneři

 • OSTRAVA BEZPEČNÁ DOPRAVA!!!
 • Kavamat
 • Auto Heller
 • Česká pojišťovna